เอกสารประเมินระบบ MITAS ปีงบประมาณ 2566

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล
MOIT1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน (เอกสารครบทุกข้อแล้ว)
MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (เอกสารครบทุกข้อแล้ว)
ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
MOIT3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เอกสารครบทุกข้อแล้ว)
MOIT4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เอกสารครบทุกข้อแล้ว)
MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เอกสารครบทุกข้อแล้ว)
ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
MOIT6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (เอกสารครบทุกข้อแล้ว)
MOIT7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ (เอกสารครบทุกข้อแล้ว)
MOIT8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย (เอกสารครบทุกข้อแล้ว)
ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส
MOIT9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน (เอกสารครบทุกข้อแล้ว)
MOIT10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน (เอกสารครบทุกข้อแล้ว ในไตรมาสที่ 2)
MOIT11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (เอกสารครบทุกข้อแล้ว)
ตัวชี้วัดที่ 5 การป้องกันการรับสินบน
MOIT12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ (เอกสารครบทุกข้อแล้ว)
MOIT13 หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 (เอกสารครบทุกข้อแล้ว)
ตัวชี้วัดที่ 6 การป้องกันการใช้ทรัพย์สินของราชการ
MOIT14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาต (เอกสารครบทุกข้อแล้ว)
ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
MOIT15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม (เอกสารครบทุกข้อแล้ว)
MOIT16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เอกสารครบทุกข้อแล้ว ในไตรมาสที่ 2)
MOIT17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ (เอกสารครบทุกข้อแล้ว ในไตรมาสที่ 2)
MOIT18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) (เอกสารครบทุกข้อแล้ว ในไตรมาสที่ 2)
MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญ (เอกสารครบทุกข้อแล้ว)
ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
MOIT20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) (เอกสารครบทุกข้อแล้ว)
ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
MOIT21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ สิทธิมนุษยชน (เอกสารครบทุกข้อแล้ว ในไตรมาสที่ 2)
MOIT22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน (เอกสารครบทุกข้อแล้ว ในไตรมาสที่ 2)