ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพโรงพยาบาลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ