เอกสารแผนงานยุทธศาสตร์

ลำดับ วัน เดือน ปี เวลา เรื่อง
22 1 เม.ย 2567 09.00 น. แผนปฏิบัติสาธารณสุข คปสอ.คอนสวรรค์ 2567
21 1 ธ.ค.2565 09.00 น. แผนปฏิบัติงานสาธารณสุข คปสอ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2566
20 4 พ.ย.2564 09.00 น. รายการแผนงบค่าเสือม คปสอ.คอนสวรรค์ ปีงบประมาณ 2565
19 25 ต.ค.2564 09.00 น. วาระการประชุม คปสอคอนสวรรค์
18 1 ต.ค.2564 09.00 น. แผนปฏิบัติงานสาธารณสุข คปสอ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2565
17 1 ต.ค.2564 09.00 น. สรุปตัวชี้วัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 2565
16 10 ก.พ.2564 10.00 น. เอกสารรับการตรวจราชการเขต 9 ระบบธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ 2564
15 1 ต.ค.2563 09.45 น. แผนปฏิบัติงานสาธารณสุข คปสอ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2564
14 1 ก.พ.2563 09.45 น. สรุปแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ปี 2563
13 1 ธ.ค.2562 10.30 น. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับเครือข่ายอำเภอคอนสวรรค์ ปีงบประมาณ2563
12 1 พ.ย.2562 09.30 น. แผนปฏิบัติงานสาธารณสุข คปสอ.คอนสวรรค์ ปีงบประมาณ 2563
11 12 มิ.ย.2562 09.00 น. แผนปี 2563
10 12 มิ.ย.2562 09.00 น. เอกสารสรุปผลการนิเทศงาน ผู้ตรวจฯ คปสอ.คอนสวรรค์ วันที่ 12 มิถุนายน 2562
9 6 ก.พ.2562 12.30 น. นำเสนอ ผตร.เขต 9
8 6 ก.พ.2562 12.30 น. เอกสารประกอบประเมินผล การตรวจราชการและนิเทศงาน
7 31 ม.ค.2562 12.30 น. ขอเชิญคณะกรรมการ คปสอ. รับการตรวจราชการ
6 13 พ.ย.2561 12.30 น. เล่มแผนปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์ 2562 รพ.คอนสวรรค์
5 13 พ.ย.2561 12.30 น. เล่มแผนปี 2562 รพ.คอนสวรรค์ ส่ง สสจ.
4 13 พ.ย.2561 12.30 น. ใบนำส่งหนังสือราชการ นำส่งแผน สสจ. 2562
3 24 ก.ย.2561 12.30 น. บันทึกข้อความทำแผน 2562
2 22 มิ.ย.2561 12.30 น. เล่มนิเทศงาน คอนสวรรค์
1 18 มิ.ย.2561 12.30 น. บันทึกนิเทศงาน 2561