ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลคอนสวรรค์

ลำดับ เรื่อง
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม
2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน
3 ประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ฯ โรงพยาบาลคอนสวรรค์
4 ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566
5 กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย เดือน ธันวาคม 2565
6 ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน