โรงพยาบาลคอนสวรรค์ ข้อมูลโรงพยาบาล การบริการสุขภาพ
ตั้งอยู่เลขที่ 431 หมู่ 13 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
โทรศัพท์ 044-889022 044-889096 โทรสาร 044-848591
 
หมายเลข สถานที่ หมายเลข สถานที่
101 ห้องบัตร 316 คลินิกจิตเวชและยาเสพติด
102 ห้องผู้อำนวยการ 317 -
103 ห้องกลุ่มการจัดการ 318 ห้องพิเศษ 6
104 ห้องอุบัติเหตุเฉิน 319 ห้องพิเศษ 5
105 ห้องทันตกรรม 320 ห้องพิเศษ 1
106 ห้องชันสูตร 321 ห้องงานประกันสุขภาพ
107 ศูนย์เปล 401 -
108 ห้องตรวจ 1 402 -
109 ห้องตรวจ 2 403 -
110 ห้องตรวจ 3 404 -
206 ห้องตรวจ 4 404 -
111 ExitCare (OPD) 405 -
112 ห้องยา 406 -
113 ห้องยานพาหนะ 407 -
114 ห้องยาเสพติด 408 -
115 - 409 -
116 ห้องเก็บเวชระเบียน 410 -
117 หัวหน้าพันทิป ทิพอาศน์ 411 -
201 ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง 412 -
202 ห้องกลุ่มการพยาบาล 413 -
203 ห้อง OR -OL 414 -
204 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 415 -
205 คลินิกให้คำปรึกษา, ยาเสพติด, จิตเวช 416 -
206 - 417 -
207 ห้อง X - RAY 418 คลินิก ARI
208 ห้องพักเเพทย์ 419 -
209 ห้องพักแพทย์ 420 -
210 ตึกผู้ป่วยใน (ward) 421 -
211 ห้องประชุม 1 422 -
212 สนง.คลินิกทันตกรรม 423 -
213 การเงินและบัญชี 424 -
301 งานซักฟอก 425 -
302 งานหน่วยจ่ายกลาง 444 -
303 โรงครัว 555 -
305 หน่วยซ่อมบำรุง (โรคช่าง) 350 ห้องยา อาคารไทคอนสวรรค์
306 กลุ่มเพื่อนคอนสวรรค์ (Day Care) 351 ห้องตรวจ 1 อาคารไทคอนสวรรค์
307 ห้องจ่ายเงิน 352 ห้องตรวจ 2 อาคารไทคอนสวรรค์
309 ห้องแพทย์แผนไทย 353 ห้องตรวจ 3 อาคารไทคอนสวรรค์
310 หัวหน้ากล่มงานบริหารทัวไป 354 ห้องตรวจ 4 อาคารไทคอนสวรรค์
311 ห้องกายภาพบำบัด 355 หน้าห้องตรวจ อาคารไทคอนสวรรค์
312 สนง.คลินิกงาน NCD 356 ห้องคลินิก DPAC อาคารไทคอนสวรรค์
314 งานธุรการ , งานพัสดุ 358 ห้องประชุมพันธุ์ทอง
315 OR 601 ห้องยา คลินิก NCD
- - 602 คลินิก NCD (ลาน Fit)
- - 603 คลินิก Cohort ward
- - 605 คลินิก LTC