ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ลำดับ วัน เดือน ปี เวลา เรื่อง
27 16ก.พ. 2561 09.26น. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาด ไม่น้อยกกว่า ๕๐๐ mA. แบบแขวนเพดาน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 30 ม.ค. 2561 15.26น. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาด ไม่น้อยกกว่า ๕๐๐ mA. แบบแขวนเพดาน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 19 ม.ค. 2561 14.20น. ประกาศผู้ชนะในการขายทอดตลาด เรื่อง ผู้ชนะเสนอในการขายทอดตลาด
24 12 ม.ค. 2561 15.32น. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
23 10 ม.ค. 2561 14.20น. ประกาศจังหวัด เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์
22 29ธ.ค. 2560 13.45น. ยกเลิกประกาศปรกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนเพดาน
21 29ธ.ค. 2560 13.39น. ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
20 21ธ.ค. 2560 16.00น. ขอส่งแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธ่ารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2561)
19 19ธ.ค. 2560 15.30น. ขอส่งประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)" ประจำปี 2560
18 18ธ.ค. 2560 10.15น. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 14พ.ย. 2560 16.00น. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
16 13พ.ย. 2560 10.25น. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
15 13พ.ย. 2560 10.25น. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
14 13พ.ย. 2560 10.25น. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
13 13พ.ย. 2560 10.25น. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
12 9พ.ย. 2560 09.40น. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
11 3พ.ย. 2560 11.20น. ส่งแผนปฏิบัติการ/แผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
10 18 ต.ค. 2560 14.45น. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
9 18ต.ค. 2560 10.25น. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
8 18 ต.ค. 2560 10.20น. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
7 18 ต.ค. 2560 10.00น. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
6 16 ต.ค. 2560 09.30น. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5 11 ต.ค. 2560 15.30น. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
4 11 ต.ค. 2560 15.25น. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3 10 ต.ค. 2560 12.35น. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2 4 ต.ค. 2560 10.32 น. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1 29 ก.ย. 2560 09.25 น. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561