ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ลำดับ วัน เดือน ปี เวลา เรื่อง
16 14พ.ย. 2560 16.00น. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
15 13พ.ย. 2560 10.25น. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
14 13พ.ย. 2560 10.25น. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
13 13พ.ย. 2560 10.25น. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
12 13พ.ย. 2560 10.25น. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
11 9พ.ย. 2560 09.40น. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
10 3พ.ย. 2560 11.20น. ส่งแผนปฏิบัติการ/แผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
9 18 ต.ค. 2560 14.45น. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
8 18 ต.ค. 2560 10.20น. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
7 18 ต.ค. 2560 10.00น. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
6 16 ต.ค. 2560 09.30น. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5 11 ต.ค. 2560 15.30น. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
4 11 ต.ค. 2560 15.25น. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3 10 ต.ค. 2560 12.35น. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2 4 ต.ค. 2560 10.32 น. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1 29 ก.ย. 2560 09.25 น. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561