พญ.ศรัญญา พันธุ์ทอง
 
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรรค์  
     
  กลุ่มงานแพทย์   กลุ่มงานทัตกรรม  
     
  พญ.ศรัญญา พันธุ์ทอง   ทพ.วรพงษ์ แสงไชยสุวรรณ  
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรรค์   ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
         
         
         
  กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์   กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  
     
  นายพิษณุ เวียงพล   นางสาววีนัส กล้าประจัน  
  นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ   เภสัชกรปฏิบัติการ  
         
         
         
  กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ฯ   กลุ่มงานการพยาบาล  
     
  นายพันทิป ทิพอาศน์   นางเพชรรัตน์ คอนเพ็ง  
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   กลุ่มงานการพยาบาล  
         
         
         
  กลุ่มงานการจัดการ   กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ  
     
  นางอรนุช บุญนา   นางจริยา สุกขันต  
  นักจัดการทั่วไปชำนาญการ   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
         
         

 

 
พัฒนาโดย :
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลคอนสวรรค์ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
เบอร์โทรศัพท์ 044:889022 , 044-889096