ชื่อ : ทพ.วรพงษ์ แสงไชยสุวรรณ
    ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
    E-mail :
    เบอร์ติดต่อภายใน :
     
       
       
    ชื่อ : ทพ.ภาณุพงษ์ ปัชชาดี
    ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
    E-mail :
    เบอร์ติดต่อภายใน :
     
       
       
    ชื่อ :นางสาวอิสริยาภรณ์ สุรสีหเสนา
    ตำแหน่ง : จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
    E-mail :
    เบอร์ติดต่อภายใน :
     
       
       
    ชื่อ :นางอุมารินทร์ กองเงินนอก
    ตำแหน่ง : จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
    E-mail :
    เบอร์ติดต่อภายใน :
     
       
       
    ชื่อ :นางสาวเสาวลักษณ์ โชคบัณฑิตย์
    ตำแหน่ง : จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
    E-mail :
    เบอร์ติดต่อภายใน :
     
       
       
    ชื่อ :นางสาวเกศแก้ว เอาสูงเนิน
    ตำแหน่ง : จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
    E-mail :
    เบอร์ติดต่อภายใน :
     
       
       
    ชื่อ :นางสาวทองใบ ดื่มโชค
    ตำแหน่ง : จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
    E-mail :
    เบอร์ติดต่อภายใน :
     
       
       
    ชื่อ :นางละออง เหล่าคนค้า
    ตำแหน่ง :ลูกจ้างประจำ
    E-mail :
    เบอร์ติดต่อภายใน :
     
       
       
    ชื่อ :นางเบญจวรรณ แก้วจำเริญ
    ตำแหน่ง : พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
    E-mail :
    เบอร์ติดต่อภายใน :
     
       
       
    ชื่อ :นางสาวภัสราภรณ์ ต่อชาติ
    ตำแหน่ง :พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
    E-mail :
    เบอร์ติดต่อภายใน :
     
       
       
 
พัฒนาโดย :
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลคอนสวรรค์ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
เบอร์โทรศัพท์ 044:889022 , 044-889096