5  
     
     
    ชื่อ :นายพันทิป ทิพอาศน์
    ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
    E-mail :
    เบอร์ติดต่อภายใน :
     
       
       
    ชื่อ :นางสมลักษณ์ กุศลวงค์
    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
    E-mail :
    เบอร์ติดต่อภายใน :
     
       
       
    ชื่อ :นางลัดดาวัลย์ ทองจำรูญ
    ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
    E-mail :
    เบอร์ติดต่อภายใน :
     
       
       
    ชื่อ :นางนฤมล พัชรวรกุลชัย
    ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
    E-mail :
    เบอร์ติดต่อภายใน :
     
       
       
    ชื่อ :นายศุภชัย แทนสันเทียะ
    ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
    E-mail :
    เบอร์ติดต่อภายใน :
     
       
       
    ชื่อ :นางสาวปุณญภัส ผดุงโชค
    ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
    E-mail :
    เบอร์ติดต่อภายใน :
     
       
       
    ชื่อ :นายณัฏฐ์ ขันชัยภูมิ
    ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
    E-mail :
    เบอร์ติดต่อภายใน :
     
       
       
    ชื่อ :นางสาวปริญาพร โลจรัส
    ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเวชสถิติ
    E-mail :
    เบอร์ติดต่อภายใน :
     
       
       
    ชื่อ :นางอ้อมจิต ฉายชัยภูมิ
    ตำแหน่ง : พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
    E-mail :
    เบอร์ติดต่อภายใน :
     
       
       
    ชื่อ :นางสาวณัฏฉรียา หิรัญรัตน์
    ตำแหน่ง : พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
    E-mail :
    เบอร์ติดต่อภายใน :
     
       
       
    ชื่อ :นายศราวุธ ทิพย์ชาติ
    ตำแหน่ง : พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
    E-mail :
    เบอร์ติดต่อภายใน :
     
       
       
    ชื่อ :นายมงคล รองชัยภูมิ
    ตำแหน่ง : ลูกจ้างประจำ
    E-mail :
    เบอร์ติดต่อภายใน :
     
       
       
 
พัฒนาโดย :
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลคอนสวรรค์ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
เบอร์โทรศัพท์ 044:889022 , 044-889096