ชื่อ :นางเพชรรัตน์ คอนเพ็ง     ชื่อ :นางอรพิมพ์ ภูมิพิศิษฐานนท์  
    ตำแหน่ง : หัวหน้าพยาบาล     ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
    E-mail :     E-mail :  
    เบอร์ติดต่อภายใน :     เบอร์ติดต่อภายใน :  
             
                 
                 
    ชื่อ :นางสมจิต พัชรไพลิน     ชื่อ :นางเอ็นดู พุ่มสุข  
    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ     ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
    E-mail :     E-mail :  
    เบอร์ติดต่อภายใน :     เบอร์ติดต่อภายใน :  
             
                 
                 
    ชื่อ :นางสมพิศ สมานญาติ     ชื่อ :นางรษา รวิสานนท์  
    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ     ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
    E-mail :     E-mail :  
    เบอร์ติดต่อภายใน :     เบอร์ติดต่อภายใน :  
             
                 
                 
    ชื่อ :นางชุลีพร ต่อชีพ     ชื่อ :นางเสาวณีย์ ทองก้อน  
    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ     ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
    E-mail :     E-mail :  
    เบอร์ติดต่อภายใน :     เบอร์ติดต่อภายใน :  
             
                 
                 
    ชื่อ :นางจารุพรรณ คำมุงคุณ     ชื่อ :นางประไพ อุนาราช  
    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ     ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
    E-mail :     E-mail :  
    เบอร์ติดต่อภายใน :     เบอร์ติดต่อภายใน :  
             
                 
                 
    ชื่อ :นางสาวนันทพร เจียมชัยภูมิ     ชื่อ :นางวารีรัตน์ วงศ์ปฏิมาพร  
    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ     ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
    E-mail :     E-mail :  
    เบอร์ติดต่อภายใน :     เบอร์ติดต่อภายใน :  
             
                 
                 
    ชื่อ :นางวรรณา ดีมูล     ชื่อ :นางพรนิตย์ หิรัญวงศ์  
    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ     ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
    E-mail :     E-mail :  
    เบอร์ติดต่อภายใน :     เบอร์ติดต่อภายใน :  
             
                 
                 
    ชื่อ :นางนิตยา วิชาจารย์     ชื่อ :นางมณฑิยา กันเดิน  
    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ     ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
    E-mail :     E-mail :  
    เบอร์ติดต่อภายใน :     เบอร์ติดต่อภายใน :  
             
                 
                 
    ชื่อ :นางเกศรินท์ ฉลาดการณ์     ชื่อ :นางสุจิตรา ภักดิ์จรุง  
    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ     ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
    E-mail :     E-mail :  
    เบอร์ติดต่อภายใน :     เบอร์ติดต่อภายใน :  
             
                 
                 
    ชื่อ :นางภิรญา ขันชัยภูมิ     ชื่อ :นางอุทัยวรรณ ชมภูทีป  
    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ     ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
    E-mail :     E-mail :  
    เบอร์ติดต่อภายใน :     เบอร์ติดต่อภายใน :  
             
                 
                 
    ชื่อ :นางจารุวัฒน์ พลเสนา     ชื่อ :นางมลิวรรณ ถาวงษ์กลาง  
    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ     ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
    E-mail :     E-mail :  
    เบอร์ติดต่อภายใน :     เบอร์ติดต่อภายใน :  
             
                 
                 
    ชื่อ :นางมารีรัศมี มีเปี่ยม     ชื่อ :จอ.ชาญยุทธ ศรีนวลจันทร์  
    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ     ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
    E-mail :     E-mail :  
    เบอร์ติดต่อภายใน :     เบอร์ติดต่อภายใน :  
             
                 
                 
    ชื่อ :นางสาวพงษ์ราตรี หิรัญเกิด     ชื่อ :นางสาวงอริศรา ไข่ชัยภูมิ  
    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ     ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพ  
    E-mail :     E-mail :  
    เบอร์ติดต่อภายใน :     เบอร์ติดต่อภายใน :  
             
             
                 
                 
    ชื่อ :นางบรรจง หงษ์ทอง     ชื่อ :นางสาวนิพิฐพร สรรพค้า  
    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ     ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ  
    E-mail :     E-mail :  
    เบอร์ติดต่อภายใน :     เบอร์ติดต่อภายใน :  
             
             
                 
                 
    ชื่อ :นางสุดารัตน์ อุทัยกัน     ชื่อ :น.ส.จิราพร หาญละคร  
    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ     ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ  
    E-mail :     E-mail :  
    เบอร์ติดต่อภายใน :     เบอร์ติดต่อภายใน :  
             
                 
                 
    ชื่อ :น.ส.จิตลดา พิทักษ์     ชื่อ :นางสาวตรีชฎา ปลาอ่อน  
    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ     ตำแหน่ง : จพ.เวชกิจฉุกเฉิน  
    E-mail :     E-mail :  
    เบอร์ติดต่อภายใน :     เบอร์ติดต่อภายใน :  
             
                 
                 
    ชื่อ :นางสาวแคทลียา พงษ์อาราม     ชื่อ :นายวิรัตน์ ประทุมกุล  
    ตำแหน่ง : จพ.เวชกิจฉุกเฉิน     ตำแหน่ง : จพ.เวชกิจฉุกเฉิน  
    E-mail :     E-mail :  
    เบอร์ติดต่อภายใน :     เบอร์ติดต่อภายใน :  
             
                 
                 
    ชื่อ :นางศรีอุบล งามจิตร     ชื่อ :นางสุทธิณี ลีละธนาฤกษ์  
    ตำแหน่ง : พนักงานกระทรวงสาธารณสุข     ตำแหน่ง : ลูกจ้างประจำ  
    E-mail :     E-mail :  
    เบอร์ติดต่อภายใน :     เบอร์ติดต่อภายใน :  
             
                 
                 
    ชื่อ :นายสยุมพร วงศ์แก้ว     ชื่อ :นางสมควร วรรณกิจ  
    ตำแหน่ง : ลูกจ้างประจำ     ตำแหน่ง : ลูกจ้างประจำ  
    E-mail :     E-mail :  
    เบอร์ติดต่อภายใน :     เบอร์ติดต่อภายใน :  
             
                 
                 
    ชื่อ :นางทองเหลือง หมู่โยธา     ชื่อ :นางน้ำค้าง วงศ์แก้ว  
    ตำแหน่ง : พนักงานกระทรวงสาธารณสุข     ตำแหน่ง : พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
    E-mail :     E-mail :  
    เบอร์ติดต่อภายใน :     เบอร์ติดต่อภายใน :  
             
                 
                 
    ชื่อ :นางเสาวภา มงคล     ชื่อ :นางสุดารัตน์ สนิทไทย  
    ตำแหน่ง : พนักงานกระทรวงสาธารณสุข     ตำแหน่ง : พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
    E-mail :     E-mail :  
    เบอร์ติดต่อภายใน :     เบอร์ติดต่อภายใน :  
             
                 
                 
    ชื่อ :นางเจียมจิต หมู่โยธา     ชื่อ :นางรุ่งนภา บัวศรี  
    ตำแหน่ง : พนักงานกระทรวงสาธารณสุข     ตำแหน่ง :พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
    E-mail :     E-mail :  
    เบอร์ติดต่อภายใน :     เบอร์ติดต่อภายใน :  
             
                 
                 
    ชื่อ :นางสาวนันทิดา ก้อนคำ     ชื่อ :นางวาสนา ไสนา  
    ตำแหน่ง : พนักงานกระทรวงสาธารณสุข     ตำแหน่ง : พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
    E-mail :     E-mail :  
    เบอร์ติดต่อภายใน :     เบอร์ติดต่อภายใน :  
             
                 
                 
    ชื่อ :นางกฤษณา ตอเงิน     ชื่อ :นางอรอนงค์ โคนชัยภูมิ  
    ตำแหน่ง : พนักงานกระทรวงสาธารณสุข     ตำแหน่ง : พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
    E-mail :     E-mail :  
    เบอร์ติดต่อภายใน :     เบอร์ติดต่อภายใน :  
             
                 
                 
    ชื่อ :นางดวงพร ตอพล          
    ตำแหน่ง : พนักงานกระทรวงสาธารณสุข        
    E-mail :        
    เบอร์ติดต่อภายใน :        
             
                 
                 
 
พัฒนาโดย :
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ประกันสุขภาพ และสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลคอนสวรรค์ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
เบอร์โทรศัพท์ 044:889022 , 044-889096