ชื่อ :นางจริยา สุกขันต์
    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
    E-mail :
    เบอร์ติดต่อภายใน :
     
       
       
    ชื่อ :นางศิรินทิพย์ สร้างคำ
    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
    E-mail :
    เบอร์ติดต่อภายใน :
     
       
       
    ชื่อ :นางสิริลักษณ์ ชัยสิน
    ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
    E-mail :
    เบอร์ติดต่อภายใน :
     
       
       
    ชื่อ :นางอุไรวรรณ ฦาชา
    ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
    E-mail :
    เบอร์ติดต่อภายใน :
     
       
       
    ชื่อ :นางกิ่งแก้ว ทองจำรูญ
    ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
    E-mail :
    เบอร์ติดต่อภายใน :
     
       
       
    ชื่อ :นางสาวธนียา ศรีวิพัฒน์
    ตำแหน่ง :นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
    E-mail :
    เบอร์ติดต่อภายใน :
     
       
       
    ชื่อ :นางสาวภัทนิภานันท์ ประสานทรัพย์
    ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
    E-mail :
    เบอร์ติดต่อภายใน :
     
       
       
    ชื่อ :นางสาวโชติกา ช่อขุนทด
    ตำแหน่ง : แพทย์แผนไทย
    E-mail :
    เบอร์ติดต่อภายใน :
     
       
       
    ชื่อ :นางนวลละออง จ่านมาตร
    ตำแหน่ง : ลูกจ้างประจำ
    E-mail :
    เบอร์ติดต่อภายใน :
     
       
       
    ชื่อ :นางศิริทอง คงสตรี
    ตำแหน่ง : ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
    E-mail :
    เบอร์ติดต่อภายใน :
     
       
       
 
พัฒนาโดย :
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลคอนสวรรค์ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
เบอร์โทรศัพท์ 044:889022 , 044-889096