หน้าหลัก > ข่าวทั้งหมด > เข้าร่วมประชุมวิชาการ การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ปี 2558 "พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง บูรณาการด้วยทีมหมอครอบครัว"
   
   

>>แพทย์หญิงศรัญญา พันธุ์ทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรารค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ นำทีมคณะ คปสอ.
"ร่วมต้านทุจริต ใสสะอาด ZERO CORRUPTION TOLERANCE คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

 
   
 
   
 
>>แพทย์หญิงศรัญญา พันธุ์ทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรารค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ นำทีมคณะ คปสอ.ร่วมต้านทุจริต ใสสะอาด ZERO CORRUPTION TOLERANCE คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลคอนสวรรค์
 
 
   
               ภาพข่าว  

     
   
   
   
   
   
  1บริการเจ้าหน้าที่  
  ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการดำเนินงานได้ที่นี่  
 
 • ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น "กฎหมาย ป.ป.ช"===> Download
 • คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ปี 2561 ===> Download
 • คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี2561===> Download
 • คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน===> Download
 • แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 ===> Download
 • สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุข ปี 2561 ===> Download
 • แผนงาน/โครงการมหัศจรรย์ ๑๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต ปี 2561===> Download
 • ขอส่งคู่มือแผนแม่ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.2560 - 2564) ===> Download
 • ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต(Zero Tolerance)"===> Download
 • จุลสารวินัยและคุณธรรม ===> Download
 • การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ===> Download
 • มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ=== > Download
 • คู่มือ ระบบการบริหารความเสี่ยง ===> Download
 • คู่มือ ผลประประโยชน์ทับซ้อน ===> Download
 • ขออนุมัติประกาศเผยแพร่คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ===> Download
 • รายงานข้อร้องเรียนเกี่ยวการจัดซื้อจัดจ้าง ===> Download
 • รายงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือดำเนินงานของหน่วยงาน ===> Download
 • เอกสารประกอบ EB ๓(๒) ===> Download
 • เอกสารประกอบ EB ๘ ===> Download
 • เอกสารประกอบ EB ๑๐ ===> Download
 • คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลคอนสวรรค์ ===> Download
 • แนวทางการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรในองค์เพื่อพัฒนาหน่วยงานเป็น "อำเภอคุณธรรม" อำคอนสวรรค์ ===> Download
 

 

 

 

 
พัฒนาโดย :
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ประกันสุขภาพ และสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลคอนสวรรค์ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
เบอร์โทรศัพท์ 044:889022 , 044-889096