• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6

 

    › News     › News
     
 

>>แพทย์หญิงศรัญญา พันธุ์ทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรารค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ นำทีมคณะ คปสอ.ร่วมต้านทุจริต ใสสะอาด ZERO CORRUPTION TOLERANCE คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

ประกาศ : 18ธันวาคม 2560
 
 
 
 

>>สาธารณสุขนิเทศก์ เขตบริการสุขภาพที่ ๙ และคณะ

ประกาศ : 25 มิถุนายน 2558
 
 
 
 

>>คณะกรรมการฯ เขตนครชัยบุรินทร์ ออกติดตามเยียมเสริมพลัง DHS - PCA คปสอ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

ประกาศ : 25 พฤษภาคม 2558
 
 
 
     
 

>>โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ปี พ.ศ.2558

ประกาศ : 20 พฤษภาคม 2558
 
 
 
 

>>การประชุมติดตามการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพ อำเภอคอนสวรรค์ (DHS)

ประกาศ : 19 พฤษภาคม 2558
 
 
 
 

>>การประชุมคณะทำงาน
สหวิชาชีพหมอครอบครัว
( Family Care Team : FCT)

ประกาศ : 10 เมษายน 2558
 
 
 

 
   
 

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

 
 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โครงการหน่วยแพทย์อาสาสัญจร

 
 

แผนรายการสนับสนุนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกในลักษณะงบลงทุน ระดับจังหวัด 10%

 
                               
       
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
   

 

 

 
พัฒนาโดย :
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ประกันสุขภาพ และสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลคอนสวรรค์ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
เบอร์โทรศัพท์ 044-889022 , 044-889096