• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6

 

    › News     › News
     
 

>>วันจันทร์ ที่ ๑๔ ธันวาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐น.
แพทย์หญิงศรัญญา  พันธุ์ทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรรค์
ได้เป็นประธานกล่าวประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต
กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาดร่วมต้านทุจริต
(MOPH Zero Tolerance)
โรงพยาบาลคอนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศ : 14ธันวาคม 2563
 
 
 
 

>>แพทย์หญิงศรัญญา พันธุ์ทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรารค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ นำทีมคณะ คปสอ.ร่วมต้านทุจริต ใสสะอาด ZERO CORRUPTION TOLERANCE คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

ประกาศ : 24ธันวาคม 2561
 
 
 
 

>>คณะกรรมการฯ เขตนครชัยบุรินทร์ ออกติดตามเยียมเสริมพลัง DHS - PCA คปสอ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

ประกาศ : 25 พฤษภาคม 2558
 
 
 
     
 

>>โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ปี พ.ศ.2558

ประกาศ : 20 พฤษภาคม 2558
 
 
 
 

>>การประชุมติดตามการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพ อำเภอคอนสวรรค์ (DHS)

ประกาศ : 19 พฤษภาคม 2558
 
 
 
 

>>การประชุมคณะทำงาน
สหวิชาชีพหมอครอบครัว
( Family Care Team : FCT)

ประกาศ : 10 เมษายน 2558
 
 
 

รายงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน __________________________________________________________________________________________
 
   
 

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่คู่มือผละประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) โรงพยาบาลคอนสวรรค์

__________________________________________________________________________________________

 
 

รายงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

__________________________________________________________________________________________

 
 

รายงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน

__________________________________________________________________________________________

 

การบริการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลคอนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ2561

 

การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลคอนสวรรค์ 2561

__________________________________________________________________________________________

 
 

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การรวมกลุ่มสมาชิก ผู้ช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลคอนสวรรค์

__________________________________________________________________________________________

 
 

เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน/แนวทางปฏิบัติการให้บริการฝากครรภ์เครือข่ายบริการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

__________________________________________________________________________________________

 

 

 

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
   

 

 

 
พัฒนาโดย :
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ประกันสุขภาพ และสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลคอนสวรรค์ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
เบอร์โทรศัพท์ 044-889022 , 044-889096