แผนภูมิแสดงจำนวนและร้อยละของโครงการแยกตามกลุ่มงาน/ฝ่าย (Department)
แผนภูมิแสดงจำนวนและร้อยละของโครงการแยกตามสถานะการดำเนินงาน (Status)
แผนภูมิแสดงจำนวนและร้อยละของโครงการแยกตามสถานะการดำเนินงาน (Status)
No ชื่อโครงการ กลุ่มงาน/ฝ่ายที่รับผิดชอบ จำนวนเงินงบประมาณ วันที่เริ่มโครงการ วันสิ้นสุดโครงการ สถานะโครงการ
1 โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผุ้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เพื่อชะลอการเสื่อมของไต แบบบูรณาการ เครือข่ายสุขภาพอำเภอคอนสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กลุ่มการพยาบาล 36020.00 01-10-2016 30-09-2017 ดำเนินการสำเร็จ
2 โครงการติดตามความดันโลหิตสูงที่บ้าน สำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง เขตเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ ปีงบประมาณ 2560 กลุ่มการพยาบาล 11000.00 01-03-2017 30-09-2017 ดำเนินการสำเร็จ
3 โครงการผ่าตัดต้อกระจก หน่วยแพทย์อาสา ปธพ 2560 กลุ่มการพยาบาล 699590.00 01-02-2017 10-03-2017 ดำเนินการสำเร็จ
4 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มการพยาบาล 41950.00 01-04-2017 15-09-2017 ดำเนินการสำเร็จ
5 โครงการดูแลสุขภาพจิตประชาชน อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มการพยาบาล 12600.00 01-04-2017 15-09-2017 ดำเนินการสำเร็จ
6 โครงการบ้านเราปลอดบุหรี่ เขตเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มการพยาบาล 11500.00 01-04-2017 15-09-2017 ดำเนินการสำเร็จ
7 โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ / ผู้ติดสารเสพติด อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มการพยาบาล 50500.00 01-04-2017 15-09-2017 ดำเนินการสำเร็จ
8 โครงการพัฒนาคุณภาพงานพยาบาล โรงพยาบาลคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มการพยาบาล 37180.00 01-04-2017 15-09-2017 ดำเนินการสำเร็จ
9 โครงการบ้านปลอดบุหรี่ กลุ่มการพยาบาล 9000.00 01-06-2017 15-09-2017 ดำเนินการสำเร็จ
10 โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุ สามเณร อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ 43000.00 01-10-2016 30-09-2017 ดำเนินการสำเร็จ