แสดง 1 ถึง 10 จาก 30 ผลลัพธ์

#ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งเงินงบประมาณกลุ่มงานจำนวนเงินที่ขออนุมัติสถานะโครงการ
 
 
 
 
12560โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับเครือข่ายอำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิเงินบำรุงของโรงพยาบาลกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์41250.00ดำเนินการสำเร็จ
22560โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขและการประชุมคณะกรรมการประสานสาธารณสุขระดับอำเภอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560เงินบำรุงของโรงพยาบาลกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์70820.00ดำเนินการสำเร็จ
32560โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุ สามเณร อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560เงินบำรุงของโรงพยาบาลกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ43000.00ดำเนินการสำเร็จ
42560โครงการพัฒนาความร่วมมือของเครือข่าย ในการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจร ระดับอำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (RTI team)ปีงบประมาณ พ.ศ.2560เงินบำรุงของโรงพยาบาลกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์15280.00ดำเนินการสำเร็จ
52560โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ สุขภาพดีโดยประชาชนมีส่วนร่วม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560เงินบำรุงของโรงพยาบาลกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์134900.00ดำเนินการสำเร็จ
62560โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิเงินบำรุงของโรงพยาบาลกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ125520.00ดำเนินการสำเร็จ
72560โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผุ้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เพื่อชะลอการเสื่อมของไต แบบบูรณาการ เครือข่ายสุขภาพอำเภอคอนสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560เงินบำรุงของโรงพยาบาลกลุ่มการพยาบาล36020.00ดำเนินการสำเร็จ
82560โครงการชาวคอนสวรรค์ร่วมใจ เดินทางปลอดภัย ลดอุบัติเหตุอบัติภัยทางถนน อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560เงินบำรุงของโรงพยาบาลกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์14300.00ดำเนินการสำเร็จ
92560โครงการออกปฏิบัติงานร่วมกับ หน่วยแพทย์อาสาสัญจร นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ 1 อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐งบ สสจ.ชัยภูมิกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์125000.00ดำเนินการสำเร็จ
102560โครงการ กินดี มีสุข เมื่อบริโภคอาหารที่ปลอดภัย เขตรับผิดชอบ เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560งบกองทุนตำบลกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์18495.00ดำเนินการสำเร็จ