ชื่อโครงการ โครงการมหัสจรรย์ 1000 วัน เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ ปี 2560
ปีงบประมาณ2560
ชื่อโครงการโครงการมหัสจรรย์ 1000 วัน เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ ปี 2560
รายละเอียดโครงการ
แหล่งงบประมาณงบกองทุนตำบล
หน่วยงานที่รับผิดชอบกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ
ชื่อผู้รับผิดชอบสิริลักษณ์ ชัยสิน
จำนวนเงินที่ขออนุมัติ22900.00
จำนวนเงินที่จ่ายจริง22900.00
วันที่เริ่มทำโครงการ2017-07-01
วันที่สิ้นสุดโครงการ2017-09-30
วันที่สรุปโครงการ2017-09-29
สถานะโครงการดำเนินการสำเร็จ
วันที่บันทึกข้อมูล2017-10-06 15:36:11