ที่ตั้ง :  
           โรงพยาบาลคอนสวรรค์ ได้รับการก่อสร้างเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๒๘ บนพื้นที่ 27 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ใช้ร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร)และเปิดใช้บริการในเดือนกรกฎาคม ๒๕๒๘ เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด ๑๐ เตียง ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชน ๓๐ เตียงให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอคอนสวรรค์ และอำเภอใกล้เคียงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลชุมชน ระดับทุติยภูมิ F2.1 (เปิดให้บริการจริง 45 เตียง)  
     
 
  • ทิศเหนือ         ติดต่อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ และอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
  • ทิศใต้            ติดต่อ   อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
  • ทิศตะวันออก    ติดต่อ   กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ชัย และอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
  • ทิศตะวันตก      ติดต่อ   อำเภอเมือง และอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
 
     
  วิสัยทัศน์ : (Vision)  
           “ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ จัดการระบบสุขภาพ แบบมีส่วนร่วมอย่างพอเพียง  
     
  พันธกิจ (Mission)  
            1. พัฒนาระบบสุขภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐานในด้านการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ    
            2. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดระบบสุขภาพที่เหมาะสม พอเพียง และมีประสิทธิภาพ  
            3. เสริมสร้างระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและสนับสนุนผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ที่ปลอดภัย  
            4. พัฒนาเครือข่ายระบบบริการสุขภาพภายในจังหวัดเพื่อสนับสนุนระบบการส่งต่อผู้รับบริการให้ครอบคลุม และมีคุณภาพ  
            5. ส่งเสริม  สนับสนุนระบบการบริหารจัดการสุขภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
     
 

ปรัชญา  SMILES

 
             S:บริการด้วยมาตรฐาน (STANDARD)            
           M:มีการจัดการดีเด่น (MANAGEMENT)       
           I: พัฒนาให้เป็น (IMPROVEMENT)
           L:เรียนรู้ดีเด่นด้านวิชาการ (LEARNING)
           E:เสริมสร้างพลังเข้มแข็ง (EMPOWERMENT)
           S:บริการพรุ่งพรูด้วย SERVICE MIDE (บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์)

 
     
 
พัฒนาโดย :
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลคอนสวรรค์ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
เบอร์โทรศัพท์ 044:889022 , 044-889096