โรงพยาบาลคอนสวรรค์ ข้อมูลโรงพยาบาล การบริการสุขภาพ
ตั้งอยู่เลขที่ 431 หมู่ 13 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
โทรศัพท์ 044889022 044889096 โทรสาร 044848591
 

 

   
     
  หมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงพยาบาลคอนสวรรค์  
     
หมายเลข สถานที่ หมายเลข สถานที่
101 ห้องบัตร 316 คลินิก TB
102 ห้องผู้อำนวยการ 317 -
103 ห้องกลุ่มการจัดการ 318 ห้องพิเศษ 6
104 ห้องอุบัติเหตุเฉิน 319 ห้องพิเศษ 5
105 ห้องทันตกรรม 320 ห้องพิเศษ 1
106 ห้องชันสูตร 321 ห้องงานประกันสุขภาพ
107 ศูนย์เปล 401 บ้านพัก พญ.ปิยะฉัตร
108 ห้องตรวจ 1 402 บ้านพัก นพ.อังกรู
109 ห้องตรวจ 2 403 บ้านพักคุณพจนา คุณแคทลียา
110 ห้องตรวจ 3 404 บ้านพักคุณนันทพร
111 หน้าห้องตรวจ (OPD) 405 บ้านพักคุณจริยา
112 ห้องยา 406 บ้านพัก ทพ.วรพงษ์
113 ห้องยานพาหนะ 407 บ้านพัก ภญ.วีนัส ภญ.สิร์ดาภัทร
114 ห้องยาเสพติด 408 บ้านพักคุณธงชัย คุณจิราภรณ์
115 - 409 บ้านพักคุณพิชญาพัณ คุณภัทราภรณ์
116 ห้องแผนงานยุทธศาสตร์ 410 บ้านพักคุณเยาวดี คุณพงษ์ราตรี
117 หัวหน้าพันทิป ทิพอาศน์ 411 -
201 หัวหน้าเพชรรัตน์ คอนเพ็ง 412 -
202 ห้องกลุ่มการแพทย์ 413 บ้านพักคุณบรรจง คุณอุทิศ
203 ห้อง OR -OL 414 -
204 ศูนย์คอมพิวเตร์ 415 -
205 คลินิคให้คำปรึกษา 416 บ้านพักผู้อำนวยการ รพ.
206 - 417 บ้านพักคุณนิตยา
207 ห้อง X - RAY 418 ยาม
208 ห้องพักเเพทย์ 419 บ้านพักรับรอง
209 ห้องพักแพทย์ 420 บ้านพักคุณประไพ
210 ตึกผู้ป่วยใน 421 -
211 ห้องกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว 422 บ้านพักคุณธนียา
212 ห้องปะชุม 1 423 บ้านพักคุณวารีรัตน์
213 พ่อบ้าน 424 บ้านพักคุณบรรจง หงษ์ทอง
301 งานซักฟอก 425 บ้านพักคุณณัฏฐ์
302 งานหน่วยจ่ายกลาง 444 บ้านพักคุณจิราวรรณ์ คุณนพพร
303 โรงครัว 555 บ้านพักแพทย์
305 โรคช่าง 350 ห้องยา อาคารไทคอนสวรรค์
306 คลินิคเบาหวาน , เพื่อนคอนสวรรค์ 351 ห้องตรวจ 1 อาคารไทคอนสวรรค์
307 นวดแผนไทย 352 ห้องตรวจ 2 อาคารไทคอนสวรรค์
310 หัวหน้าอรนุช บุญนา 353 ห้องตรวจ 3 อาคารไทคอนสวรรค์
311 คุณสมจิต 354 ห้องตรวจ 4 อาคารไทคอนสวรรค์
312 คลินิกงานส่งเสริมสุขภาพ 355 หน้าห้องตรวจ อาคารไทคอนสวรรค์
313 - 356 ห้องคลินิก DPAC อาคารไทคอนสวรรค์
314 งานธุรการ    
315 ห้องผ่าตัด    
ดาวน์โหลดไฟล์
 
 
 
 
 
 
พัฒนาโดย :
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ประกันสุขภาพ และสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลคอนสวรรค์ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
เบอร์โทรศัพท์ 044:889022 , 044-889096